Waveform Plots - STC - Z component

Plot-20220607-3069-6izj5v