Waveform Plots - W01 - Z component

Plot-20131011-16351-1g7u5yu-0
Plot-20131015-22677-njv6qe-0
Plot-20131015-22677-uwdwgr-0
Plot-20131015-22677-ypy1y6-0
Plot-20131015-22677-b9g85x-0Plot-20131015-22677-1rexfu2-0
Spectrogram of Filtered Acceleration
Spectr