Waveform Plots - TST_196 - Z component

Plot-20130123-14896-1cxo9im-0
Plot-20130123-14896-75bx2p-0
Plot-20130123-14896-zau4xa-0
Plot-20130123-14896-1643z9y-0
Plot-20130123-14896-mccoem-0Plot-20130123-14896-1pk0xz4-0
Spectrogram of Filtered Acceleration
Spectr